ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα τελευταία χρόνια, προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων μεταξύ των νεότερων γενεών (ΟΟΣΑ, 2009,2014). Στην πραγματικότητα, η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα εστιάζεται ακριβώς στη μετάδοση στους νέους της ικανότητας να μετατρέπουν τις ιδέες σε δράσεις μέσω της δημιουργικότητας, καινοτομία, εκτίμηση κινδύνου και υπόθεση, καθώς και ατομική και ομαδική εργασία (MIUR, 2018) σε κάθε εργασιακό πλαίσιο και εμπειρία ενεργού ιθαγένειας, ανεξάρτητα από την πραγματική συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (EC, 2007, 2016) .

L’idea progettuale nasce dalla Circolare del MIUR del 13 marzo 2018 avente ad oggetto la “Promozione di un percorso di Educazione all’imprenditorialità nelle scuole secondarie di secondo grado Statali e Paritarie in Italia e all’estero”, secondo cui “le competenze di imprenditorialità possono affiancare le competenze disciplinari nel secondo ciclo di istruzione, per far si che i giovani diventino cittadini attivi, creativi e dotati di spirito di iniziativa.”

In linea con la Circolare MIUR, il progetto partirà dalla definizione di educazione all’imprenditorialità utilizzata nel contesto Europeo

(EntreComp Framework), ορισμός που βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία: ικανότητα μετατροπής ιδεών σε δράσεις, δημιουργικότητα, καινοτομία και ανάληψη κινδύνων, σχεδιασμός και διαχείριση έργων, γνωρίζοντας πώς να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ή τη συμβολή σε κοινωνικές ή εμπορικές δραστηριότητες και τέλος , η ικανότητα διεξαγωγής ανεξάρτητων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το έγγραφο «Εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στο σχολείο στην Ευρώπη» (Quaderni di Eurydice Italy, 2017) παρέχει μια επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με το θέμα που καταγράφεται στις ευρωπαϊκές χώρες στην πρωτοβάθμια, γενική δευτεροβάθμια και γενική σχολική εκπαίδευση. Σχολείο IVET.

Το Σημειωματάριο περιέχει τη μετάφραση της συγκριτικής ανάλυσης της μελέτης δικτύου Eurydice, Εκπαίδευση επιχειρηματικότητας στο Σχολείο στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της περίληψης των κύριων αποτελεσμάτων, της εισαγωγής, ενός γλωσσάρι που εξηγεί την τυπική διεθνή ταξινόμηση της εκπαίδευσης (ISCED) και τους ορισμούς χρησιμοποιείται συνήθως στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας.

 
 

ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα τελευταία χρόνια, προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων μεταξύ των νεότερων γενεών (ΟΟΣΑ, 2009,2014). Στην πραγματικότητα, η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα εστιάζεται ακριβώς στη μετάδοση στους νέους της ικανότητας να μετατρέπουν τις ιδέες σε δράσεις μέσω της δημιουργικότητας, καινοτομία, εκτίμηση κινδύνου και υπόθεση, καθώς και ατομική και ομαδική εργασία (MIUR, 2018) σε κάθε εργασιακό πλαίσιο και εμπειρία ενεργού ιθαγένειας, ανεξάρτητα από την πραγματική συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (EC, 2007, 2016) .

L’idea progettuale nasce dalla Circolare del MIUR del 13 marzo 2018 avente ad oggetto la “Promozione di un percorso di Educazione all’imprenditorialità nelle scuole secondarie di secondo grado Statali e Paritarie in Italia e all’estero”, secondo cui “le competenze di imprenditorialità possono affiancare le competenze disciplinari nel secondo ciclo di istruzione, per far si che i giovani diventino cittadini attivi, creativi e dotati di spirito di iniziativa.”

In linea con la Circolare MIUR, il progetto partirà dalla definizione di educazione all’imprenditorialità utilizzata nel contesto Europeo

(EntreComp Framework), ορισμός που βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία: ικανότητα μετατροπής ιδεών σε δράσεις, δημιουργικότητα, καινοτομία και ανάληψη κινδύνων, σχεδιασμός και διαχείριση έργων, γνωρίζοντας πώς να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ή τη συμβολή σε κοινωνικές ή εμπορικές δραστηριότητες και τέλος , η ικανότητα διεξαγωγής ανεξάρτητων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Το έγγραφο «Εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα στο σχολείο στην Ευρώπη» (Quaderni di Eurydice Italy, 2017) παρέχει μια επισκόπηση των τελευταίων εξελίξεων σχετικά με το θέμα που καταγράφεται στις ευρωπαϊκές χώρες στην πρωτοβάθμια, γενική δευτεροβάθμια και γενική σχολική εκπαίδευση. Σχολείο IVET.

Το Σημειωματάριο περιέχει τη μετάφραση της συγκριτικής ανάλυσης της μελέτης δικτύου Eurydice, Εκπαίδευση επιχειρηματικότητας στο Σχολείο στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της περίληψης των κύριων αποτελεσμάτων, της εισαγωγής, ενός γλωσσάρι που εξηγεί την τυπική διεθνή ταξινόμηση της εκπαίδευσης (ISCED) και τους ορισμούς χρησιμοποιείται συνήθως στην εκπαίδευση επιχειρηματικότητας.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο στοχεύει στην επεξεργασία και μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων από την άποψη των ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς (Σύσταση ECVET, 2009):

Για μαθητές: ευκαιρίες, δημιουργικότητα, πολύτιμες ιδέες, ηθικές και βιώσιμες ιδέες (EntreComp Framework). Θα αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες, όπως: αυτογνωσία και αυτο-αποτελεσματικότητα, κίνητρα και επιμονή, κινητοποίηση πόρων, οικονομικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις. Σε πρακτικό επίπεδο, οι μαθητές θα είναι σε θέση: να πάρουν την πρωτοβουλία, να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν, να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο, να εργαστούν με άλλους, να μάθουν από την εμπειρία.

Για εκπαιδευτικούς: προσέγγιση βασισμένη στον προγραμματισμό έργων (Project Management), διδακτική για μελέτες περιπτώσεων, διεπιστημονική προσέγγιση, διαχείριση ομαδικών διαδικασιών και αλληλεπίδραση σε ομάδες, καθοδήγηση (και όχι ως δάσκαλος), ψηφιακή διδασκαλία και σοβαρά παιχνίδια. (Eurydice Ιταλία, 2017)

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, το έργο στοχεύει να δημιουργήσει τις ακόλουθες επιπτώσεις:

Φοιτητές

Βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων - σύμφωνα με τις διατάξεις του EntreComp Framework (2016) - που εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, θεσμικό και εργασιακό πλαίσιο, το οποίο προάγει το πνεύμα πρωτοβουλίας, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη και την κοινωνική ένταξη ·

Καθηγητές

Βελτίωση μεθοδολογιών διδασκαλίας επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εγγράφου «Εκπαίδευση επιχειρηματικότητας στο σχολείο στην Ευρώπη» (Eurydice Italy, 2017) · βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, μέσω της χρήσης της εκπαιδευτικής-ψηφιακής πλατφόρμας που παρέχεται από το έργο.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο στοχεύει στην επεξεργασία και μεταφορά μαθησιακών αποτελεσμάτων από την άποψη των ικανοτήτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε μαθητές και εκπαιδευτικούς (Σύσταση ECVET, 2009):

Για μαθητές: ευκαιρίες, δημιουργικότητα, πολύτιμες ιδέες, ηθικές και βιώσιμες ιδέες (EntreComp Framework). Θα αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες, όπως: αυτογνωσία και αυτο-αποτελεσματικότητα, κίνητρα και επιμονή, κινητοποίηση πόρων, οικονομικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις. Σε πρακτικό επίπεδο, οι μαθητές θα είναι σε θέση: να πάρουν την πρωτοβουλία, να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν, να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο, να εργαστούν με άλλους, να μάθουν από την εμπειρία.

Για εκπαιδευτικούς: προσέγγιση βασισμένη στον προγραμματισμό έργων (Project Management), διδακτική για μελέτες περιπτώσεων, διεπιστημονική προσέγγιση, διαχείριση ομαδικών διαδικασιών και αλληλεπίδραση σε ομάδες, καθοδήγηση (και όχι ως δάσκαλος), ψηφιακή διδασκαλία και σοβαρά παιχνίδια. (Eurydice Ιταλία, 2017)

In considerazione di ciò, il progetto mira a generare i seguenti impatti:

Studenti

Miglioramento delle competenze imprenditoriali - in linea con quanto stabilito dal Framework EntreComp (2016) - applicabili a qualsiasi aspetto della vita, indipendentemente dal contesto sociale, istituzionale e lavorativo, che favoriscono lo spirito di iniziativa, di cittadinanza attiva e di inclusione sociale;

Docenti

Miglioramento delle metodologie di insegnamento dell’imprenditorialità, in linea con quanto stabilito dal Documento “L’educazione all’imprenditorialità a scuola in Europa” (Eurydice Italia, 2017); miglioramento delle proprie competenze digitali, attraverso l’uso della piattaforma didattico-digitale prevista dal progetto.

 
 
 
 
 
Raggruppa 5
Raggruppa 7
Raggruppa 8
 
Ελληνικα