ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Βελτίωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όσον αφορά την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων (ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες, σύσταση ECVET του 2009), σύμφωνα με τις διατάξεις του EntreComp Framework (2016).

Βελτίωση των μαλακών δεξιοτήτων και των φιλο-κοινωνικών δεξιοτήτων, χάρη στη νέα στάση και την ανάπτυξη πνεύματος πρωτοβουλίας και ευαισθητοποίησης.

Βελτίωση της κατανόησης στη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων που χαρακτηρίζουν τα τρέχοντα επιχειρηματικά-οικονομικά σενάρια,

με αποτέλεσμα τη μείωση του χάσματος μεταξύ του σχολείου και του πραγματικού κόσμου, με μεγαλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των πιέσεων και των δυσκολιών που προκύπτουν από την είσοδό τους στον κόσμο της εργασίας.

Αυξημένη συνειδητοποίηση της ανάγκης αντιμετώπισης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, η οποία απαιτεί μια πιο προληπτική και δυναμική προσέγγιση.

Ενίσχυση του πνεύματος της ενεργού ιθαγένειας, με θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη συμβολή που παρέχεται όχι μόνο στην κοινωνία σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε ευρύτερη κλίμακα.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΣ Πτυχίο ΔΕΥΤΕΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Βελτίωση μεθοδολογιών διδασκαλίας επιχειρηματικότητας, μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων (ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τη σύσταση ECVET 2009), σύμφωνα με τις διατάξεις του εγγράφου «Εκπαίδευση επιχειρηματικότητας στο σχολείο στην Ευρώπη "(Eurydice Italy, 2017).

Επαγγελματικός εμπλουτισμός που προκύπτει από την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών με συναδέλφους από χώρες με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά και θεσμικά χαρακτηριστικά στον τομέα της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας.

Αυξημένη συνειδητοποίηση της σημασίας της επέκτασης του ορίζοντα αναφοράς στον τομέα της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Αυξημένες δεξιότητες για συνεργασία με άλλους δασκάλους, με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου (εθνικό και διεθνές).

Ευαισθητοποίηση του ρόλου κάποιου ως προπονητή στη μεταφορά επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους μαθητές.

Βελτίωση του επιπέδου των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών τους.

Βελτίωση μεθοδολογιών διδασκαλίας επιχειρηματικότητας.

 

Μακροπρόθεσμα οφέλη

Βελτίωση μοντέλων κατάρτισης

Στον τομέα της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και σε εταιρείες και άλλους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Βελτίωση των πολιτικών κατάρτισης για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

Σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Μεγαλύτερη διάχυση

Πλαίσιο EntreComp στα επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ.

 
 
 
 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Βελτίωση επιχειρηματικών δεξιοτήτων, όσον αφορά την επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων (ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες, σύσταση ECVET του 2009), σύμφωνα με τις διατάξεις του EntreComp Framework (2016).

Βελτίωση των μαλακών δεξιοτήτων και των φιλο-κοινωνικών δεξιοτήτων, χάρη στη νέα στάση και την ανάπτυξη πνεύματος πρωτοβουλίας και ευαισθητοποίησης.

Βελτίωση της κατανόησης στη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων που χαρακτηρίζουν τα τρέχοντα επιχειρηματικά-οικονομικά σενάρια,

με αποτέλεσμα τη μείωση του χάσματος μεταξύ του σχολείου και του πραγματικού κόσμου, με μεγαλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των πιέσεων και των δυσκολιών που προκύπτουν από την είσοδό τους στον κόσμο της εργασίας.

Αυξημένη συνειδητοποίηση της ανάγκης αντιμετώπισης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, η οποία απαιτεί μια πιο προληπτική και δυναμική προσέγγιση.

Ενίσχυση του πνεύματος της ενεργού ιθαγένειας, με θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη συμβολή που παρέχεται όχι μόνο στην κοινωνία σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε ευρύτερη κλίμακα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΣ Πτυχίο ΔΕΥΤΕΡΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Βελτίωση μεθοδολογιών διδασκαλίας επιχειρηματικότητας, μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων (ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τη σύσταση ECVET 2009), σύμφωνα με τις διατάξεις του εγγράφου «Εκπαίδευση επιχειρηματικότητας στο σχολείο στην Ευρώπη "(Eurydice Italy, 2017).

Επαγγελματικός εμπλουτισμός που προκύπτει από την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών με συναδέλφους από χώρες με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά και θεσμικά χαρακτηριστικά στον τομέα της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας.

Αυξημένη συνειδητοποίηση της σημασίας της επέκτασης του ορίζοντα αναφοράς στον τομέα της εκπαίδευσης της επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Αυξημένες δεξιότητες για συνεργασία με άλλους δασκάλους, με σκοπό τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου (εθνικό και διεθνές).

Ευαισθητοποίηση του ρόλου κάποιου ως προπονητή στη μεταφορά επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους μαθητές.

Βελτίωση του επιπέδου των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών τους.

Βελτίωση μεθοδολογιών διδασκαλίας επιχειρηματικότητας.

Μακροπρόθεσμα οφέλη

Βελτίωση μοντέλων κατάρτισης

Στον τομέα της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και σε εταιρείες και άλλους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Βελτίωση των πολιτικών κατάρτισης για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

Σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Μεγαλύτερη διάχυση

Πλαίσιο EntreComp στα επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ.

 
Ελληνικα