ΑΜΕΣΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

360 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εργαστήρια στην τάξη, πλατφόρμα παιχνιδιών Seriuos.

18 Δάσκαλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αναφορά ανάλυσης αναγκών, μήτρα μαθησιακών αποτελεσμάτων για εκπαιδευτικούς και μαθητές, σοβαρή πλατφόρμα παιχνιδιών, μεθοδολογικός οδηγός για εκπαιδευτικούς για τη μεταφορά επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές μέσω της πλατφόρμας, MOOC με εκπαιδευτικό βίντεο.

Σχολεία

Τα συνεργαζόμενα σχολεία του έργου: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Λετονία, Φινλανδία.

1 διαφορετική τάξη για κάθε σχολείο κάθε χρόνο

Κάθε χρόνο θα συμμετέχουν διαφορετικά μαθήματα σε εργαστήρια τάξεων.

700 Σχολικό Προσωπικό

Συμμετέχει κατά τη διάρκεια του έργου και στη διάδοση δραστηριοτήτων.

23 Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτική κινητικότητα σε Lipeja (LT).

 

ΕΜΜΕΣΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Περιβάλλοντα που σχετίζονται με τον άμεσο στόχο

Οικογένειες, κοινωνία.

Τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί και ευρωπαϊκοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς

Δημόσιες και τοπικές διοικήσεις ·
Πρωτοβάθμια, μεσαία και δευτεροβάθμια σχολεία στις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές χώρες και όχι ·
Σύλλογοι, οργανισμοί, ιδρύματα που εμπλέκονται με διαφορετικούς τρόπους στη μεταφορά επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους μαθητές.
Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης;
Πανεπιστήμιο;
Δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες
Τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα;
Τοπικοί φορείς (Εμπορικά Επιμελητήρια, Εμπορικοί Σύλλογοι, Ιδιωτικά Κέντρα Κατάρτισης) που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Δημόσια ιδρύματα που σχετίζονται με τον κόσμο της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων (Περιφερειακά Σχολικά Γραφεία, Γραφεία Απασχόλησης και Απασχόλησης, Εμπορικά Επιμελητήρια, Βιομηχανικοί Σύλλογοι, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).
Πολιτικοί φορείς λήψης αποφάσεων;
Εταίρος.

 
 
 

ΑΜΕΣΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

360 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εργαστήρια στην τάξη, πλατφόρμα παιχνιδιών Seriuos.

18 Δάσκαλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αναφορά ανάλυσης αναγκών, μήτρα μαθησιακών αποτελεσμάτων για εκπαιδευτικούς και μαθητές, σοβαρή πλατφόρμα παιχνιδιών, μεθοδολογικός οδηγός για εκπαιδευτικούς για τη μεταφορά επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές μέσω της πλατφόρμας, MOOC με εκπαιδευτικό βίντεο.

Σχολεία

Τα συνεργαζόμενα σχολεία του έργου: Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Λετονία, Φινλανδία.

1 διαφορετική τάξη για κάθε σχολείο κάθε χρόνο

Κάθε χρόνο θα συμμετέχουν διαφορετικά μαθήματα σε εργαστήρια τάξεων.

700 Σχολικό Προσωπικό

Συμμετέχει κατά τη διάρκεια του έργου και στη διάδοση δραστηριοτήτων.

23 Εκπαιδευτικοί

Εκπαιδευτική κινητικότητα σε Lipeja (LT).

ΕΜΜΕΣΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Περιβάλλοντα που σχετίζονται με τον άμεσο στόχο

Οικογένειες, κοινωνία.

Τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί και ευρωπαϊκοί δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς

Δημόσιες και τοπικές διοικήσεις ·
Πρωτοβάθμια, μεσαία και δευτεροβάθμια σχολεία στις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές χώρες και όχι ·
Σύλλογοι, οργανισμοί, ιδρύματα που εμπλέκονται με διαφορετικούς τρόπους στη μεταφορά επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους μαθητές.
Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης;
Πανεπιστήμιο;
Δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες
Τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα;
Τοπικοί φορείς (Εμπορικά Επιμελητήρια, Εμπορικοί Σύλλογοι, Ιδιωτικά Κέντρα Κατάρτισης) που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Δημόσια ιδρύματα που σχετίζονται με τον κόσμο της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων (Περιφερειακά Σχολικά Γραφεία, Γραφεία Απασχόλησης και Απασχόλησης, Εμπορικά Επιμελητήρια, Βιομηχανικοί Σύλλογοι, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).
Πολιτικοί φορείς λήψης αποφάσεων;
Εταίρος.

Raggruppa 5
Raggruppa 7
Raggruppa 8
 
Ελληνικα