PROJEKTIN TAUSTA-AJATUS

Viime aikoina on esiintynyt tarvetta vahvistaa yrittäjyystaitoja nuorempien sukupolvien keskuudessa (OECD, 2009, 2014). Yrittäjyyskasvatus keskittyy ideointiin luovuuden, innovoinnin ja arvioinnin saralla sekä riskien ottamiseen ja niistä selviytymiseen(MIUR, 2018)ja antamaan kaikille mahdollisuuden yrittämiseen. (EC, 2007, 2016).
Projektiidea syntyi 13. maaliskuuta 2018 päivätystä Italian opetusministeriön kiertokirjeestä, jonka tavoitteena on "Yrittäjyyskasvatuksen polun edistäminen toisen asteen ja valtion lukioissa ja virallisesti tunnustettuna sekä Italiassa että ulkomailla". Sen mukaan "yrittäjyyden taitoja voi täydentää toisen asteen koulutuksessa, jotta voidaan varmistaa,

että nuorista tulee aktiivisia kansalaisia, luovia ja aloitteellisia."
MIUR-kiertokirjeen mukaisesti hanke alkaa eurooppalaisessa kontekstissa käytetystä yrittäjyyskasvatuksen määritelmästä (Framework EntreComp), joka perustuu seuraaviin elementteihin: kyky muuttaa ideoita toiminnaksi, luovuus, innovaatio ja riskin ottaminen, suunnittelu ja projektinhallinta, mahdollisuuksiin tarttuminen, jotka voivat johtaa sosiaaliseen toimintaan ja kyky luoda yrityksen itsenäinen toiminta.
Asiakirja "Yrittäjyyskasvatus Euroopassa" (Quaderni Di Eurydice Italia, 2017) antaa kuvan viimeisimmistä aiheista, jotka on kirjattu Euroopan maissa toisen asteen ja yleissivistävässä koulutuksessa.

 
 

PROJEKTIN TEOREETTISET PERUSTAT

Viime vuosina on tullut esiin tarve vahvistaa yrittäjyystaitoja nuorempien sukupolvien keskuudessa (OECD, 2009, 2014). Itse asiassa yrittäjyyskasvatus keskittyy nimenomaan siihen, että välitetään nuorille kyky muuttaa ideoita toiminnaksi luovuuden avulla, innovaatio, riskinarviointi ja oletus sekä yksilö- ja ryhmätyö (MIUR, 2018) kaikissa työskentelyolosuhteissa ja kokemus aktiivisesta kansalaisuudesta riippumatta heidän todellisesta osallistumisestaan ​​yrittäjyysaloitteisiin (EC, 2007, 2016) .

Projektiidea syntyi MIUR-kiertokirjeestä 13. maaliskuuta 2018, joka koski yrittäjyyskasvatuksen kurssin edistämistä valtion ja vastaavissa keskiasteen kouluissa Italiassa ja ulkomailla. yrittäjyys voi täydentää kurinpidollisia taitoja toisen koulutusjakson aikana sen varmistamiseksi, että nuorista tulee aktiivisia, luovia ja aloitteellisia kansalaisia. "

MIUR-kiertokirjeen mukaisesti projekti alkaa yrittäjyyskasvatuksen määritelmästä, jota käytetään Euroopassa

(EntreComp Framework), määritelmä, joka perustuu seuraaviin elementteihin: kyky muuttaa ideoita toimiksi, luovuus, innovaatio ja riskinotto, projektisuunnittelu ja hallinta, tietämys siitä, miten tarttua mahdollisuuksiin, jotka voivat johtaa sosiaalisen tai kaupallisen toiminnan luomiseen tai myötävaikuttamiseen, ja lopuksi , kyky harjoittaa itsenäistä yrittäjyyttä.

Asiakirjassa "Yrittäjyyskasvatus koulussa Euroopassa" (Quaderni di Eurydice Italia, 2017) annetaan yleiskatsaus Euroopan maiden viimeisimpään kehitykseen ala-asteen koulutuksessa, keskiasteen koulutuksessa ja Ammatillisen koulutuksen koulu.

Muistikirja sisältää käännöksen vertailevasta analyysistä Eurydice-verkostotutkimuksesta, Yrittäjyyskasvatus koulussa Euroopassa, mukaan lukien yhteenveto tärkeimmistä tuloksista, johdanto, sanasto, joka selittää kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED) ja määritelmät yleisimmin käytetty yrittäjyyskasvatuksessa.

 

PROJEKTIN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on oppimisprosessi jossa yrittäjyyttä opetetaan sekä opiskelijoille että opettajille (ECVET-suositus, 2009):
Opiskelijoille: mahdollisuudet, luovuus, arvoideat, eettiset ja kestävät ajatukset (EntreComp-kehys). He hankkivat taitoja ja kykyjä, mukaan lukien itsetuntemus ja tehokkuus, motivaatio ja sitkeys, resurssien mobilisointi ja taloudellisuus. Käytännön tasolla opiskelijat voivat ideoida, suunnitella, kohdata epävarmuutta ja riskejä, työskennellä muiden kanssa ja oppia kokemuksesta.

Opettajille: projektinhallinta, caset, poikkitieteellinen lähestymistapa, ryhmäprosessin hallinta ja vuorovaikutus ryhmissä, valmennukset opettajille, digitaalinen opetus ja oppimispelit. (Eurydice Italia, 2017)

Tämän perusteella hankkeen tavoitteet ovat:

Opiskelij
Yrittäjyysosaamisen parantaminen EntreComp-kehyksen (2016) mukaisesti - soveltuu mihin tahansa elämän osa-alueeseen riippumatta sosiaalisesta, institutionaalisesta ja työyhteisöstä, mikä edistää aloitteellisuuden, aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen osallisuuden henkeä;

Opettaja
Yrittäjyyden opetusmenetelmien parantaminen asiakirjan ”yrittäjyyskasvatus Euroopassa” (Eurydice Italia, 2017) mukaisesti; heidän digitaalisten taitojensa parantaminen projektin tarjoaman didaktisen ja digitaalisen alustan avulla.

 

PROJEKTIN KUVAUS

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja siirtää oppimistuloksia osaamisen, tiedon ja taitojen muodossa opiskelijoille ja opettajille (ECVET-suositus, 2009):

Opiskelijoille: mahdollisuudet, luovuus, arvokkaat ideat, eettiset ja kestävät ajatukset (EntreComp Framework). He hankkivat taitoja ja kykyjä, mukaan lukien: itsetietoisuuden ja itsetehokkuuden, motivaation ja sitkeyden, resurssien mobilisoinnin, taloudellisen ja rahoituksellisen tiedon. Käytännön tasolla opiskelijat voivat: tehdä aloitteen, suunnitella ja hallita, kohdata epävarmuutta ja riskejä, työskennellä muiden kanssa, oppia kokemuksesta.

Opettajille: lähestymistapa, joka perustuu projektien suunnitteluun (projektinhallinta), didaktiikka tapaustutkimuksiin, poikkitieteellinen lähestymistapa, ryhmäprosessien hallinta ja vuorovaikutus ryhmissä, valmennus (eikä opettajana), digitaalinen opetus ja vakava pelaaminen. (Eurydice Italia, 2017)

StudentiTämän perusteella hankkeen tavoitteena on tuottaa seuraavat vaikutukset:

Yrittäjyystaitojen parantaminen - EntreComp Frameworkin (2016) säännösten mukaisesti - soveltuu mihin tahansa elämän osa-alueeseen riippumatta sosiaalisesta, institutionaalisesta ja työyhteisöstä, mikä edistää aloitteellisuuden, aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen osallisuuden henkeä;

Opettajat

Yrittäjyyden opetusmenetelmien parantaminen asiakirjan "Yrittäjyyskasvatus koulussa Euroopassa" (Eurydice Italia, 2017) säännösten mukaisesti; heidän digitaalisten taitojensa parantaminen projektin tarjoaman digitaalisen koulutusalustan avulla.

 
 
 
 
 
Raggruppa 5
Raggruppa 7
Raggruppa 8
 
Suomi