HYÖDYT OPISKELIJOILLE

Yrittäjyystaitojen parantaminen oppimistulosten saavuttamiseksi (taidot, tiedot ja taidot, ECVET-suositus vuodelta 2009) EntreComp-kehyksen (2016) säännösten mukaisesti.

Sosiaalisten taitojen parantaminen uuden asenteen, ideoiden ja tietoisuuden kehittämisen ansiosta.

Parannetaan ymmärrystä monimutkaisten tilanteiden hallinnassa, joka on tyypillistä nykyisille talouselämän skenaarioille.

Vähentää koulun ja reaalimaailman todellisuuden välistä kuilua. Paineensietokykyä ja kohtaamista tuleviin vaikeuksiin työelämässä.

Vähentää koulun ja reaalimaailman todellisuuden välistä kuilua. Paineensietokykyä ja kohtaamista tuleviin vaikeuksiin työelämässä.
Lisääntynyt tietoisuus Euroopan työmarkkinoista, mikä edellyttää ennakoivampaa ja dynaamisempaa lähestymistapaa. Aktiivisen kansalaisuuden hengen vahvistaminen, jolla on myönteisiä vaikutuksia paitsi paikalliseen, myös laajempaan panokseen yhteiskunnalle.

 

HYÖDYT OPETTAJILLE

Yrittäjyyden opetusmenetelmien kehittyminen taidot, tiedot ja taidot ECVET-suosituksen mukaan vuodelta 2009) asiakirjan "Yrittäjyyskasvatus kouluissa Euroopassa" (Eurydice Italia, 2017) mukaisesti ).

Ammatillinen kehittyminen vertaisoppiminen muiden maiden opettajien kanssa, joilla on enemmän kokemusta yrittäjyyskasvatuksesta.

Lisääntynyt tietoisuus yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen laajentamisen tärkeydestä Euroopan tasolla kansallisen ja paikallisen tason erityispiirteiden pohjalta.

Parempi kyky tehdä yhteistyötä muiden opettajien kanssa ja samalla luoda kattavampi verkosto (kansallinen ja kansainvälinen).

Lisääntynyt tietoisuus roolista valmentajana yrittäjyystaitojen opettamisessa opiskelijoille.

Paremmat yrittäjyystaidot opiskelijoilla.

Paremmat yrittäjyyden opetusmenetelmät.

 

PITKÄN AIKAVÄLIN HYÖDYT

Koulutusmallien parantaminen

Yrittäjyyskasvatuksen alalla paitsi kouluissa myös yrityksissä ja muissa aikuiskoulutuksessa toimivissa paikallisissa elimissä

Koulutuspolitiikkojen parantaminen yrittäjyyden tukemiseksi

Kaikilla hallinnon tasoilla.

Suurempi diffuusio

EntreComp-kehys yksittäisissä EU: n jäsenvaltioissa.

 
 
 
 

EDUT OPISKELIJOILLE

Yrittäjyystaitojen parantaminen oppimistulosten (osaaminen, tieto ja taidot, ECVET: n suositus vuodelta 2009) saavuttamiseksi EntreComp Frameworkin (2016) säännösten mukaisesti.

Pehmeiden ja sosiaalisten taitojen parantaminen uuden asenteen sekä yrittäjähengen ja tietoisuuden kehittämisen ansiosta.

Parannetaan ymmärrystä monimutkaisten tilanteiden hallinnassa, jotka ovat tyypillisiä nykyisille yritys-taloudellisille skenaarioille,

Tämän seurauksena koulun ja todellisen maailman välinen kuilu vähenee ja valmistaudutaan paremmin kohtaamaan paineita ja vaikeuksia, jotka johtuvat heidän pääsyään työelämään.

Lisääntynyt tietoisuus tarpeesta käsitellä yhtenäisiä Euroopan työmarkkinoita, mikä edellyttää ennakoivampaa ja dynaamisempaa lähestymistapaa.

Aktiivisen kansalaisuuden hengen vahvistaminen, jolla on myönteisiä vaikutuksia paitsi paikallisen tason yhteiskunnalle myös laajemmassa mittakaavassa annettavaan panokseen.

EDUT ENSIMMÄISEN AIKAKOULUN KOULUOPETTAJILLE

Yrittäjyyden opetusmenetelmien parantaminen koulutustoimien ja oppimistulosten (osaaminen, tieto ja taidot, vuoden 2009 ECVET-suosituksen mukaan) avulla yrittäjyyskoulutus koulu Euroopassa "(Eurydice Italia, 2017).

Ammatillinen rikastuminen, joka johtuu ideoiden ja kokemusten vaihdosta sellaisten kollegoiden kanssa maista, joilla on erilaiset sosioekonomiset ja institutionaaliset piirteet yrittäjyyskasvatuksen alalla.

Lisääntynyt tietoisuus yrittäjyyskasvatuksen viitekehyksen laajentamisen tärkeydestä Euroopan tasolla hyödyntämällä kansallisen ja paikallisen tason erityispiirteitä.

Lisääntynyt taito tehdä yhteistyötä muiden opettajien kanssa tavoitteena luoda laajempi verkosto (kansallinen ja kansainvälinen).

Lisätään tietoisuutta valmentajan roolista yrittäjyystaitojen siirtämisessä opiskelijoille.

Parannetaan opiskelijoiden yrittäjyystaitoja.

Yrittäjyyden opetusmenetelmien parantaminen.

PITKÄAIKAISET EDUT

Koulutusmallien parantaminen

Yrittäjyyskasvatuksen alalla paitsi kouluissa myös yrityksissä ja muissa aikuiskoulutuksessa toimivissa paikallisissa elimissä

Koulutuspolitiikkojen parantaminen yrittäjyyden tukemiseksi

Kaikilla hallinnon tasoilla.

Suurempi diffuusio

EntreComp-kehys yksittäisissä EU: n jäsenvaltioissa.