PROJEKTA TEORĒTISKIE PAMATI

Pēdējo gadu laikā radusies vajadzība pastiprināt uzņēmējdarbības prasmes jauniešu vidū (OECD,2009,2014). Izglītība uzņēmējdarbībā fokusējas uz jauniešu prasmi pārveidot idejas rīcībā caur radošā pieejām, inovācijām, situāciju izvērtēšanu un riska novērtēšanu, kā arī individuālo un komandas darba sniegumu (MIUR, 2018) katram darba kontekstam un aktīvas pilsonības pieredzei neatkarīgi no viņu faktiskās iesaistīšanās uzņēmējdarbības iniciatīvās (EK, 2007, 2016).
Projekta ideja ir tapusi no Izglītības ministrijas 2018. gada 13. martā, ar mērķi "Uzņēmējdarbības izglītības virzīšana otrās pakāpes un valsts vidusskolās, kas oficiāli atzīta Itālijā un ārvalstīs". "uzņēmējdarbības prasmes var papildināt vispārīgās prasmes un zināšanas par šo tēmu otrajā izglītības ciklā, lai nodrošinātu, ka jaunieši kļūst par aktīviem un radošiem pilsoņiem ar iniciatīvas garu". Saskaņā ar MIUR apkārtrakstu, projekts sāksies ar uzņēmējdarbības izglītības definīnēšanu, kas tiek izmantots Eiropas kontekstā (Framework EntreComp). Definīcijas, kuru pamatā ir šādi elementi: spēja pārveidot idejas darbībā, radošums, inovācijas un riskantu situāciju izmantošana, plānošana un projektu vadība, spēja izmantot iespējas, kas var radīt vai veicināt sociālās aktivitātes vai iepirkšanos, un, visbeidzot, spēja radīt uzņēmuma autonomas darbības. Dokuments "Uzņēmējdarbības izglītība skolās Eiropā" (Quaderni Di Eurydice Italia, 2017), kas balstīts uz Eiropas valstu pamatskolas, vidusskolas un vispārējās izglītības iestāžu mācību procesu sniedz priekšstatu par jaunāko attīstību šajā tēmā
The Notebook satur Eurydice tīkla pētījuma “Uzņēmējdarbības izglītība skolā Eiropā” salīdzinošās analīzes tulkojumu, galveno rezultātu kopsavilkumu, ievadu, glosāriju, kurā izskaidrota standarta starptautiskā izglītības klasifikācija (ISCED), un definīcijas, kuras visbiežāk izmanto uzņēmējdarbības izglītībā.
 
 

PROJEKTA TEORĒTISKIE PAMATI

Negli ultimi anni è emersa la necessità di rafforzare le competenze imprenditoriali tra le giovani generazioni (OECD,2009,2014), Infatti l’educazione all’imprenditorialità è incentrata proprio sul trasmettere ai giovani la capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la creatività, l’innovazione, la valutazione e l’assunzione del Rischio, nonché il lavoro individuale e di squadra (MIUR, 2018) ad ogni contesto lavorativo ed esperienza di cittadinanza attiva, indipendentemente dal loro effettivo coinvolgimento in iniziative imprenditoriali (EC, 2007, 2016).

L’idea progettuale nasce dalla Circolare del MIUR del 13 marzo 2018 avente ad oggetto la “Promozione di un percorso di Educazione all’imprenditorialità nelle scuole secondarie di secondo grado Statali e Paritarie in Italia e all’estero”, secondo cui “le competenze di imprenditorialità possono affiancare le competenze disciplinari nel secondo ciclo di istruzione, per far si che i giovani diventino cittadini attivi, creativi e dotati di spirito di iniziativa.”

In linea con la Circolare MIUR, il progetto partirà dalla definizione di educazione all’imprenditorialità utilizzata nel contesto Europeo

(Quadro EntreComp), definizione fondata sui seguenti elementi: capacità di trasformare le idee in azioni, creatività, innovazione e assunzione rischi, pianificazione e gestione di progetti, saper cogliere opportunità che possono portare a creare o contribuire ad attività sociali o commerciali, e infine, la capacità di realizzazione di attività autonome imprenditoriale.

Il documento “L’educazione all’imprenditorialità a scuola in Europa” (Quaderni di Eurydice Italia, 2017) fornisce un quadro degli ultimi sviluppi sull’argomento registrati nei paesi europei nell’istruzione scolastica di livello primario, secondario di tipo generale e nell’IVET scolastica.

Il Quaderno accoglie la traduzione dell’analisi comparativa dello studio della rete Eurydice, Entrepreneurship education at School in Europe, compresa la sintesi dei principali risultati, l’introduzione, un glossario che esplicita la classificazione internazionale standard dell’educazione (ISCED) e le definizioni più comunemente utilizzate nell’ambito dell’educazione all’imprenditorialità.

 

PROJEKTA APRAKSTS

Projekta mērķis ir skolotājiem un skolēniem izstrādāt un nodot mācību rezultātus kompetenču, zināšanu un prasmju izteiksmē (ECVET ieteikums, 2009):
Studentiem: iespējas, radošums, vērtīgas, ētiskas un ilgtspējīgas idejas (EntreComp Framework). Viņi attīstīs sekojošās prasmes un iemaņas: pašapziņu un efektivitāti, motivāciju un neatlaidību, resursu mobilizāciju, kā arī ekonomiskās un finanšu zināšanas. Praktiskā līmenī studenti varēs: uzņemties iniciatīvu, plānot un vadīt, saskarties ar nenoteiktību un risku, strādāt ar citiem un mācīties no pieredzes.
Skolotājiem: pieeja, kuras pamatā ir projektu plānošana (Projektu vadība), didaktika gadījumu izpētei, starpdisciplināra pieeja, grupas procesu vadība un mijiedarbība grupās, koučings (ne kā skolotājs), digitālā mācīšana un nopietnas spēles. (Eurydice Italia, 2017)
Ņemot vērā visu iepriekšminēto, projekta mērķis ir radīt šādu ietekmi:
Studentiem
Uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana - saskaņā ar EntreComp Framework (2016) noteikumiem - piemērojama jebkuram dzīves aspektam neatkarīgi no sociālā, institucionālā un darba konteksta, kas veicina iniciatīvas, aktīvas pilsonības un sociālās iekļaušanas garu;
Skolotājiem
Uzņēmējdarbības mācību metodiku pilnveidošana saskaņā ar dokumenta "Uzņēmējdarbības izglītība skolā Eiropā" (Eurydice Italy, 2017) noteikumiem; viņu digitālo prasmju uzlabošana, izmantojot projekta nodrošināto izglītības un digitālo platformu.
 

PROJEKTA APRAKSTS

Projekta mērķis ir skolotājiem un skolēniem izstrādāt un nodot mācību rezultātus kompetenču, zināšanu un prasmju izteiksmē (ECVET ieteikums, 2009):
Studentiem: iespējas, radošums, vērtīgas, ētiskas un ilgtspējīgas idejas (EntreComp Framework). Viņi attīstīs sekojošās prasmes un iemaņas: pašapziņu un efektivitāti, motivāciju un neatlaidību, resursu mobilizāciju, kā arī ekonomiskās un finanšu zināšanas. Praktiskā līmenī studenti varēs: uzņemties iniciatīvu, plānot un vadīt, saskarties ar nenoteiktību un risku, strādāt ar citiem un mācīties no pieredzes.
Skolotājiem: pieeja, kuras pamatā ir projektu plānošana (Projektu vadība), didaktika gadījumu izpētei, starpdisciplināra pieeja, grupas procesu vadība un mijiedarbība grupās, koučings (ne kā skolotājs), digitālā mācīšana un nopietnas spēles. (Eurydice Italia, 2017)
Ņemot vērā visu iepriekšminēto, projekta mērķis ir radīt šādu ietekmi:
Studentiem: Uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana - saskaņā ar EntreComp Framework (2016) noteikumiem - piemērojama jebkuram dzīves aspektam neatkarīgi no sociālā, institucionālā un darba konteksta, kas veicina iniciatīvas, aktīvas pilsonības un sociālās iekļaušanas garu;
Skolotājiem: Uzņēmējdarbības mācību metodiku pilnveidošana saskaņā ar dokumenta "Uzņēmējdarbības izglītība skolā Eiropā" (Eurydice Italy, 2017) noteikumiem; viņu digitālo prasmju uzlabošana, izmantojot projekta nodrošināto izglītības un digitālo platformu.

 
 
 
 
 
Raggruppa 5
Raggruppa 7
Raggruppa 8
 
Latviešu